نگین سبز و دل انگیزیست در میان شهر شلوغ ما ، طاق بسطان را میگویم . مردمان شهر ما انسی عجیب با این مکان دارند. طاق بستان امیزه ای از کوه های سر به فلک کشیده و درختان کهن سال و همچنین رود خانه ای پاک که با در هم امیخته شدن با کتیبه های کهن بشر روح بیننده را پرواز میدهد . در هر جا صدای پرندگان تنین انداز است حتی در نوک کوه های سر به فلک برافراشته . مردم شهر من با این مکان خاطره های زیادی دارند از مقبره امام زاده ابراهیم طاق بستان تا چشمه و شهر بازی متروک انجا که محل تجمع پیرمرد هایی است که سنین کودکی خود را با انجا به یاد می اورند . در ضلع غربی مجموعه روز جمعه بازار تشکیل میشود و مردان قدیمی با معرکه گرفتن ها اسباب سرگرمی جوانان را فراهم می کنند . البته ماگاهی هم در ایام محرم تعزیه هم ان جا داریم . طاق بستان در روز های جمعه حال و هوای دیگری دارد ، مردم از تمام نقاط شهر حتی از شهر های اطراف هم برای تفریح به انجا می ایند و خلوت ان جا را می شکنند . اگر از زمین خاری های اطراف انجا و معزل قهوه خانه ها چشم بپوشیم ( همه چی آرومه ، ما چه قدر خوشبختیم )