امام صادق (ع) فرمودند : اصول کفر سه چیز است : حرص،تکبر ،حسد

جهاد با نفس باب خصلت های حرام

امام صادق (ع) فرمودند : هرکه به دنبال ریاست باشد هلاک می شود

جهاد با نفس باب ریاست طلبی

رسول خدا (ص) فرمودند : غضب ایمان را فاصد می کند همان گونه که سرکه عسل را    جهاد با نفس  باب فرو خوردن خشم

امام صادق (ع) فرمودند : تکبر این است که مردم را سبک شمرده و حق را بیهوده شماری   جهاد با نفس باب گردن فرازی و تکبر

رسول خدا (ص) فرمودند : توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه نکرده باشد

جهاد با نفس باب توبه نصوح

امام علی (ع) فرمودند : نمی شود که خداوند در سپاس گذاری را بر بند بگشاید ام در افزونی را به رویش ببندد  نحج البلاغه حکمت427

امام علی (ع) فرمودند : هرکس نفسش کریم و بزرگوار شد شهوات نزد او خوار می گردد   نهج البلاغه حکمت 441