ایجاد هرج و مرج مذهبی از طریق تضعیف و تخریب نهاد دین به وسیله رواج مسیحیت به خصوص با گرایش پروتستان  جزء اولین برنامه های استعمار در جهت همسو کردن جامعه ایرانی با سیر مدرنیزاسیون موجود در غرب بود . جامعه استعماری غربی به درستی دین را به عنوان مهم ترین مانع خود در جهت هرچه مدرن تر شدن یافته و در همان ابتدا در جامعه خود با ایجاد مذهب پروتستان به راحتی مسیحیت را از مقابل برنامه های خود برداشت . البته بعضی در این مضمون افراط کرده و حتی پروتستانتیسم را عامل ایجاد مدرنیسم می دانند . دین در جامعه ایرانی از دیرباز به عنوان تأثیر گذار ترین عنصر جامعه  حضور گسترده ای داشته و دارد و تمدن استمعماری غرب با شناسایی این موضوع از همان ابتدای برخورد خود با جامعه ایرانی سعی در تضعیف آن نمود است . ترویج مسیحیت مخصوصا با خوانش پروتستان مهم ترین این برنامه ها بود که به وسیله انجمن های ترویج مسیحیت انگلیس ، روسیه و فرانسه با پشتیبانی سیاسی و اقتصادی انجام شد . جمله هر کس کشیش خود یعنی از بین بردن نهاد رسمی ترویج دین که این موجب نوعی تحریف و هرج و مرج دینی است .

فرستادن مبلغ وایجاد شبهه در میان عوام ،همچنین چاپ بیش از صد هزار جلد کتاب در جهت ترویج مسیحیت آن  هم در جامعه ای که تنها ده هزار تحصیل کرده دارد مخصوصا به صورت تریف شده ،همچنین ساخت بیمارستان ها و درمان مریضان توسط پزشکان کشیش و ایجاد مدارس مدرن و ترویج علوم  الحادی از جمله اقدامات استعمار در جهت رواج تفکر خود بوده است .

مبلغان به کار گرفته شده در میان امم مسلمان گاه تا شش زبان زنده دنیا را مسلط بودند که این کار علمای ما را که تنها به زبان عربی و زبان منطقه خود تسلط داشتند به دلیل عدم توانایی در مطالعه کتب دسته اول لاتینی با موضوع مسیحیت دچار مشکل می کرد .

البته جامعه حوزوی ما نیز در برابر فعالیت های آنان حالتی منفعل نداشته و به صورت کاملا فعالانه به برگزاری مناظره ، تشکیل انجمن صفا خانه در جلفا به منظور مقابله علمی ، نشر روزنامه و تأسیس شفاخانه ها به مقابله با اقدامات غرب می پرداخته اند .