چندین سال قبل از این که شیخ فضل الله نوری طرح نظارت پنج فقیه بر مصوبات مجلس مشروطه را مطرح کند ملکم خان ناظم الدوله این طرح را تحت عنوان مجلس شورای کبرای ملی در روزنامه قانون خود که در انگلیس چاپ می شد مطرح کرد . اما نکته در این جاست که چه می شود با این وجود یکی را به دار می آویزند و دیگری را تحت عنوان پدر روشنفکری تقدیس می کنند و می ستایند ؟ تفاوت اصلی این در نوع نگاه این دو به موضوع بود ، در واقع شیخ شهید جایگاهی را که برای مجتهدین مطرح می کرد در صورتی که پا می گرفت تمام خروجی مجلس را به نفع دین تمام می کرد اما این طرح برای ملکم خان تنها ابزاری بود برای خدمت بیشتر به جریان تجدد .

جریان مشروطه در ابتدای شکل گیری آن تا زمانی که زمامش در دست عالمان دینی بود ، با ادبیاتی کاملا دینی تحت عنوان عدالت و عدالت خانه  رهبری می شد و تحصناتش هم در بقاع متبرکه و مساجد بود اما با نفوذ جریان روشنفکر در دل آن سیر حرکت به طور کامل عوض شد و قیام با ادبیات غربی سر از سفارت خانه های کشور های غربی درآورد . دموکراسی بی تقوا لقبی بود که شیخ فضل الله نوری به جریان به انحراف کشیده شده داد .

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتاب غرب شناسی  علمای شیعه در تجربه ایران معاصر - احمد رهدار