چندین سال پیش که کارشناسان غربی به منظور افزایش سطح توسعه وارد کشور بنگلادش شدند در اولین اقدام خود در منازل پوشالی و کهنه مردم برق کشیدند و تلویزیون گذاشتند و فیلم های غیر اخلاقی پخش کردند . علت این أمر تحریک امیال بالقوه مردم در راستای حرص به دنیا بود . در حقیقت أمر مدرن شدن جوامع نه با اخذ تکنولوژی و یا حتی ساختار بلکه با مدرن شدن کامل انسان ها اتفاق می افتد و در همین راستا هم کارشناسان غربی در آغاز ورود به بنگلادش چنین اقدامی کردند . انسان مدرن انسانی است حریص به دنیا که جز خود کس دیگری را نمی بیند ،تمام تلاش او در جهت کسب منفعت و لذت بیشتر از دنیاست و در این راه هیچ گونه قیود دینی و اخلاقی را بر نمی تابد . اوست که چرخ صنعت را می چرخاند و تکنولوژی را گسترش می دهد . آخرین موقفی که تمدن غرب به دنبال آن است جهانی ساری است که این مهم جز با مدرن سازی انسان ها اتفاق نمی افتد . این دهکده زمانی تشکیل می شود که فعالیت مردمان در آن موجب خنثی سازی هم دیگر نشود و به معنی دیگر همه در یک راستا فعالیت کند . این تفکر دیگر هیچ انسان سنتی ای را بر نمی تابد و تمام تلاش خود را جهت همراه کردن آن ها با خود انجام می دهد .