طبیعت در منظر انسان حکیم صنع و رحمت خداست که برای مراوده مسالمت آمیز با انسان آفریده شده است . از منظر این نگاه هر چیز در عالم در واقع جلوه ظهور یافته حقیقت خود در ملکوت است و انسان موظف است که از طریق معاشقه با این نظام احسن و برقراری حسن همجواری با آن امیال خود را در راستای نظم موجود تغییر دهد تا بتواند از نردبان آن  بالا برود و از حقایق معنوی آن اطلاع یابد .

اما طبیعت از منظر انسان ابزار ساز جسم بیجانیست که اجازه هرگونه دخل و تصرف در آن را بر اساس میل خود دارد . انسان ابزار ساز تنها نظمی را در عالم می پذیرد که مطابق میل خود باشد و در غیر این صورت آن را تغییر می دهد . تکنولوژی وسیله ای است که این انسان ابزار ساز از طریق آن اقدام به تغییر عالم می کند . در تفکر دوم اصالت با امیال انسان است و همه چیز از جمله طبیعت باید خود را با این امیال هماهنگ کند .

برای آگاهی بیشتر می توانید به کتاب فرهنگ مدرنیته و توهم از استاد طاهرزاده رجوع کنید .