تمدن مادی غرب ، غرق در طبیعت دنیا و جنبه ظاهری انسان شده است و التفاتی به ماورای عالم و آدم ندارد و خیال می کند انسان غیر از این که می خورد و می خوابد ، چیز دیگری  نیست و عالمی ماورای آن چه مشهود و عینی است در کار نیست . به استثنای مکتب اسلام و مکتب توحیدی ...هر مکتبی را...ملاحضه کنید یک مکتب مادی است که انسان را حیوان تصور کرده است ، یک موجودی است که همه همان خوردن و خوابیدن است ، منتهی بهتر خوردن و بهتر خوابیدن . عوالم دیگری است که آن ها ادراکش نکردند...عالم طبیعت در انتهای موجودات عالم وجود واقع شده است . یعنی منتهی الیه عالم وجود ، عالم طبیعت است ، پست ترین عالم ها عالم طبیعت است و اینطور نیست که انسان فقط خودش باشد و همین طبیعت و مرتبه ای نداشته باشد .

صحیفه نور ج 2 ، ص 154-156